دکتر محمد قاسمی زاده

مشاور امنیت و مدرس دانشگاه

داوری کنفرانس بین المللی

20 جولای 2019